الگو خیاطی, الگو لباس کودک, مقاله

الگو پیشبند کودک

پیشبند

پیشبند کودک از الگو تا دوخت

با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم

پیشبند کودک یکی از آموزش های شیرین است چرا که هر مادری علاقه دارد با دستان خود برای کودکش آن را بدوزد. این پیشبند الگوی آسان و کاربردی دارد که با کمی ذوق و سلیقه میتوان آن را زیباتر کرد.  دوخت لباس کودک شیرین و بسیر کاربردی هستند.

پیشبند

 

در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کرده،
بنامید. » نقطۀ 1 «
» نقطۀ 2 « ، پایین آمده » 30 سانتی متر « به اندازه » نقطۀ 1 « از
1→ به دست می آید . 30 سانتی متر = 2

رسم » 12 سانتی متر « خطی گونیا شده، به اندازه » نقطۀ 1 « از
به دست می آید. » نقطۀ 3 « ، کرده
1 رسم کرده، → به وسیله گونیا خطی موازی با 3 » نقطۀ 2 « از
به دست می آید. » نقطۀ 4 «
1→ 2 و 3 → 12 سانتی متر = 4
» نقطۀ 5 « ، بالا رفته » 13 سانتی متر « به اندازه » نقطۀ 2 « از
به دست می آید.
» نقطۀ 6 « ، بالا رفته » 13 سانتی متر « به اندازه » نقطۀ 5 « از
به دست می آید.
2→ 5 و 5 → 12 سانتی متر = 6
به دست می آید. » نقطۀ 7 « ، را نصف کرده »5→6 « فاصله
5→7 = 5→ فاصله 6
_1_
رسم »1→3 « به وسیله گونیا خطی 2موازی با » نقطۀ 7 « از
به دست می آید. » نقطۀ 8 « ، کرده
داخل » 5 سانتی متر « به اندازه »7→8« روی خط » نقطۀ 7 « از
به دست می آید. » نقطۀ 9 « ، شده
7→ 5 سانتی متر = 9
» نقطۀ 10 « ، داخل شده » 1 سانتی متر « به اندازه » نقطۀ 6 « از
به دست می آید.
6→ 1 سانتی متر = 10
را با خط منحنی به یکدیگر وصل کنید، تا » 5 و 9 و 10 « نقاط
یقه جلو و پشت ترسیم گردد.

 

پیشبند
» 3/5 سانتی متر « به اندازه »1→3« روی خط » نقطۀ 1 « از
به دست می آید. » نقطۀ 11 « ، جدا کرده
1→ 1 سانتی متر = 11
را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. » 10 و 11 « نقاط
رسم » 1 سانتی متر « خطی به وسیله گونیا به اندازه » نقطۀ 2 « از
را با خط منحنی به یکدیگر وصل » 2 و 8 و 11 « کرده، سپس نقاط
کنید تا لبه بیرونی پیش بند ترسیم گردد.

پیشبند

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید