متخصصین ، هنرمندان و خیاطان هنرانه آماده پذیرش سفارشات دوخت لباس شما هستند.

در سیستم هنرانه جابز شما میتوانید سفارش خود را ثبت نمایید و پس از بررسی سفارش شما بر اساس تعداد سفارشو نوع سفارش به هنرمند و یا مجموعه تولیدی مربوطه واگذار میگردد تا به صورت کامل سفارش دوخت لباس شما انجام گردد.