مقاله

روش ایجاد ساسون های بالاتنه

ساسون

ساسون های بالاتنه

کنترل سینه کمر و باسن

به طور مثال : دور سینه 88 سانتی متر و دور کمر 72 سانتی متر و دور باسن 93 سانتی متر جهت بدست اوردن ساسون ها کمر مراحل زیر را انجام دهید.

روش کنترل

کنترل سینه = یک دوم دور سینه + 3 سانتی متر (مقدار ازاد در دور سینه می باشد)

88 تقسیم بر 2 مساوی 44 به علاوه 3 سانتی متر  مساوی 47

کنترل کمر = یک دوم دور کمر + 1 سانتی متر ( متغیر می باشد ) مقدار ازادی در کمر می باشد

72 تقسیم بر 2 مساوی 26 به علاوه 1 مساوی 37

کنترل کمر و سینه را انجام دهید و اختلاف این دو اندازه ، مقدار ساسون کمر را مشخص میکند

اختلاف ازادی کمر و سینه را اندازه گیری می کنیم و تقسیم بر دو میکنیم

47 منهای 37 مساوی 10

10 تقسیم بر 2 مساوی 5

مقدار پنس های جلو و پشت

5 به علاوه 1 مساوی 6

مقدار پنس های پهلو

5 منهای 1 مساوی 4

در این سایز مقدار ساسون های جلو و پشت 6 سانتی متر می باشد که مقدار بیشتری را برای بالاتنه ی جلو و مقدار کمر را برای بالاتنه پشت در  نظر بگیرید. ( جلو 3.5 سانتی متر و پشت 2.5 سانتی متر ) در این سایز، مقدار ساسون های پهلو،4 سانتی متر می باشد که 2.5 سانتی متر در پهلوی جلو و 1.5 سانتی متر را در قسمت پهلوی پشت در نظر بگیرید.

توجه : اگر اختلاف کمر و سینه زیاد باشد ، در جلو و پشت دو عدد ساسون بگیرید.

کنترل باسن = یک دوم دور باسن + 3 سانتی متر (مقدار ازادی باسن )

93 تقسیم بر 2 مساوی 46.5 به علاوه 3 مساوی 49.5

اندازه بدست امده را منهای مقدار دور سینه با ازادی کنید.

49.5 منهای 47 مساوی 2.5 سانتی متر

مقدار اندازه اضافه شده ی الگو در قسمت خط پهلوش

ساسون

 

 

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴۰ رای

دیدگاهتان را بنویسید