اخبار مد و لباس

رنگ شناسی تخصصی در لباس

رنگ و تاریخچه پیدایش آن (قسمت اول)

با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم

در پيدايش و خلق ابتدايي رنگ مباحث زيادي از لحاظ علمي و تجربي ارائه گرديده كه از نظر اقوي و مستند بودن موارد ذيل قابل تامل هستند.
از ديد تجربي و فرضيات تصوري اينگونه بيان شده كه اولين رنگي كه بوجود آمد آبي آسماني بود اما گياهان نبودند كه از آن رنگ متاثر شوند و نه هيچ چشمي از حيوان كه به آن بنگرد .
بعد از آبي آسماني ، آبي دريايي ، سپس سبز كلروفيلي نباتات و بعد گياهان و حيوانات ، كره خاكي را از رنگهاي گوناگون ، پر زرق و برق گردانيدند و آنگاه انسان پا به عرصه گيتي نهاد.

بشر رنگهاي اطراف خود را حس ميكرد اما متوجه تاثير و تغيير آنها در وجود خود نبود. اولين رنگهايي كه بشر اوليه شناخت سياه و سفيد بود ( شب و روز ) يا به عبارت ديگر آبي تيره در شب و زرد روشن در روز بود.

 

پس از آشنا شدنش با رنگها به مرور به نقاشيهاي رويديوار غارها كه خود ترسيم كرده بود رنگ داد و تهيه رنگ جاي خود را در اين ميان، در زندگي بشر باز كرد.بشر بدوي مانند انسانهاي امروزي ابزار و زيور آلات خود را با رنگها آراست و هر گاه به ميدان جنگ ميرفت، خود را با لباسهاي جنگي الوان زينت ميداد تا حيرت و وحشت در دل دشمن ايجاد كند.او مواد اوليه رنگها را از مواد طبيعي تهيه مي كرد اما بعدها رنگرزي به عنوان شغلي براي انسان اهميت پيدا كرد .

در تمام ادوار تاريخ بشري انسان خود را با رنگ همراه كرده است . البته در اين ميان ايرانيان ، مصريان و يونانيان ، بيشتر از همه اقوام درخشيده اند و در استفاده از رنگها تبحر خاصي داشته اند. بر اساس اين ادعه اينگونه ميتوان نتيجه گرفت كه در جهان هستي هيچ شي و موجودي بدون تاثير از رنگ وجود ندارد و يكي از ادوات خلقت تاثير رنگ آن مي باشد.

رنگ ها
بــر اســاس يافتــه هــاي علمــي اينگونــه اســتنباط گرديــده كــه اشــكال و نقاشــيهــا در غارهـــا كـــه توســـط رنگهـــاي بدســـت آمـــده از اُخـــرا، و اكســـيدهاي هماتيـــت و مگنتيـــت كشـــيده شـــدهانـــد بـــه چهـــل هـــزار ســـال قبـــل و بـــه دوران انســـانهاي هموساپينس باز ميگردد.
نقاشــيهــاي كهــن در درنــاداي مصــر كــه بــراي ســاليان متمــادي بــدون حفــاظ و در معــرض هــوا بــودهاســت، يــك پديــده درخشــان اثــر برلينســي مــيباشــد كــه هنــوز هــم بــه همــان روشــني 2000 ســال قبــل اســت.مصــريهــا رنگهايشــان را بــا مــادهاي صــمغ ماننــد، تركيــب مــيكردنــد و هــر يــك را بــه صــورت جداگانــه بــر روي ســطح اعمـــال مـــيكردنـــد بـــدون اينكـــه ذرهاي بـــا هـــم مخلـــوط گردنـــد.آنهـــا از 6 رنـــگ سفيد، سياه، قرمز، آبي، زرد و سبز استفاده ميكردند.

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید